Detail práce

Mikroekonomická teorie reklamy

Autor: Bc. Jana Říhová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce mikroekonomická teorie reklamy pojednává o reklamě se zaměřením na aplikace poznatků teoretické mikroekonomie a marketingu. V první části práce je reklama pojata z marketingového hlediska. Začíná stručným přehledem marketingového mixu, dále se podrobněji zaměřuje na samotnou reklamu jako jeden z prvků marketingových aktivit a na reklamní média a končí ekonometrickým modelem, který se snaží objasnit vliv různých událostí působících na velikost výdajů na reklamu. V druhé části je reklama interpretována pomocí mikroekonomických nástrojů, dotýká se témat jako je vztah reklamy a poptávky, reklamy a ceny výrobku atd. Pokouší se zodpovědět otázky, zda má reklama vliv na změnu spotřebitelových preferencí, na ziskovost firem, na velikost podílu na trhu, na výstup a zaměstnanost atd. Závěr práce je pak věnován hledání optimálních výdajů firmy na reklamu.
Ke stažení: Jana Říhová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY