Detail práce

Pokus o ekonomickú analýzu korupcie v Českej republike

Autor: Bc. Peter Kukuk
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práca Pokus o ekonomickú analýzu v Českej republike pojednáva o oblasti mikroekonómie, ktorá je doteraz málo preskúmaná. Autor najprv definuje korupciu a poukazuje na príčiny vzniku korupcie. Aby práca dostala reálny rozmer, autor zahrňuje do práce empirický materiál. Po tomto vyjasnení východisiek autor hľadá kritérium, na základe ktorého, by mohol zhodnotiť mieru korupcie v Českej republike. Po určitom čase skúmania však autor zistí, že táto úloha má veľmi neurčité riešenie. Zistiť je možné iba približný stav miery korupcie. Po tomto neúspechu autor pristupuje k analýze z iného hľadiska. Snaží sa zistiť, ako sa chovajú jednotlivci, ktorí sa dostanú do styku s korupčnou príležitosťou. Zistené poznatky aplikuje na Českú republiku. Autor ďalej ilustruje, že je možné zostrojiť krivku ponuky a dopytu po korupcii, že existuje trh korupcie a dokonca aj cena vyčisťujúca trh korupcie. Pomocou týchto modelov je autor na záver schopný formulovať pravidlá a opatrenia, ktoré môžu znížiť mieru korupcie v Českej republike.
Ke stažení: Peter Kukuk

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY