Detail práce

Úvod do evoluční teorie her

Autor: Bc.Vu Phuong Thuy
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 75
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se pokusíme podat základní přehled evoluční teorie her s dvěma cíly. Za první cíl si klademe ukázat, že upustíme-li od požadavku dokonalé racionality hráčů, výsledek, k němuž hra evolucí nakonec dospěje, je Nashovou rovnováhou. Naším druhým cílem je demonstrovat, jakým způsobem lze využít koncepty a nástroje evoluční teorie her k analýze některých problematik soudobé ekonomie.
Protože evoluční teorie her kombinuje statický koncept evolučně stabilní strategie a dynamický koncept replikátoru dynamiky, obsahem první kapitoly je statická analýza, ve které rozvedeme základní vlastnosti rovnovážného konceptu evolučně stabilní strategie a její vztah k Nashově rovnováze. V druhé kapitole se budeme věnovat dynamické analýze, kde představíme klasický model evoluční dynamiky, tzv. replikátor dynamiky. V obou analýzách docházíme k závěru, že koncepty ESS a evoluční rovnováhy představují zjemnění Nashovy rovnováhy. Ve třetí kapitole rozšíříme rovnovážné koncepty evoluční teorie her pro situaci asymetrických her, které modelují interakce mezi jedinci dvou populací s odlišnými (ekonomickými) rolemi. Čtvrtá a pátá kapitola budou věnovány aplikacím.
Ke stažení: Vu Phuong Thuy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY