Detail práce

Voĺný pohyb pracovních sil v členských štátoch EU

Autor: Bc. Martin Lörinčík
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Marková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je popis súčasného stavu voľného pohybu pracovných síl v rámci členských štátov EÚ, ako aj snaha predikovania možných scenárov do budúcnosti. Práca sa nesnaží len stroho reprodukovať fakty súčasného stavu mobility pracovnej sily, ale taktiež ponúka čitateľovi priestor pre zamyslenie a zaujatie stanoviska. Text je rozdelený do dvoch oddelených častí. V úvodnej časti je stručne zhrnutý teoretický rámec problematiky, ktorý je ďalej rozvíjaný a podporovaný faktickým textom v druhej časti práce. Špeciálnu váhu by som prisúdil najmä záverečnému pokusu modelovania migračných tendencií v rámci rozšírenej Európy na základe ekonomickej teórie hier ktorej aplikácia je v problematike otvorenia európskych trhov práce určité nóvum.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY