Detail práce

Výpočet kapitálovej požiadavky zaistených úverov podĺa bazilejských pravidiel

Autor: Mgr. Lucia Kališová
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 89
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: V predkladanej diplomovej práci sa zaoberáme výpočtom kapitálovej požiadavky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel pre zaistené úvery. V súvislosti s touto témou si v úvode kladieme hypotézu, či sofistikovanejšia metóda výpočtu vedie k nižšiemu požadovanému kapitálu. V nasledujúcej kapitole popisujeme úverové riziko a rôzne druhy zaistení, ktoré slúžia k zníženiu tohto rizika. Ďalej sa detailne venujeme metódam výpočtu požiadavky podľa bazilejských pravidiel, konkrétne jednoduchej a komplexnej štandardného prístupu a základnej a pokročilej IRB prístupu. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii týchto metód na simulovanom portfóliu. Porovnaním výsledkov jednotlivých metód získame kladnú odpoveď na nami položenú hypotézu.
Ke stažení: Diplomová práce Lucia Kališová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY