Detail práce

Možnost aplikace Mertonova úvěrového modelu v ČR

Autor: Mgr. Martin Peška
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Kreditní riziko je nejdůležitějším rizikem pro finanční instituce na celém světě. Nejdůležitější a zároveň nejhůře měřitelnou složkou kreditního rizika je pravděpodobnost defaultu (nedodržení smluvních závazků) a z ní plynoucího bankrotu firmy.
Ve své diplomové práci „Mertonův model kreditního rizika a jeho použitelnost v České republice“ se podrobněji zabývám různými metodami měření kreditního rizika. Hlavním cílem této práce je představit v Evropě méně známý Mertonův model kreditního rizika, který vyvozuje pravděpodobnost defaultu na základě volatility a tržní hodnoty akcií a kriticky ohodnotit jeho použitelnost v České republice. Aby bylo možné tento model správně aplikovat, věnuje se podstatná část této práce teoretickému odvození tohoto modelu, diskusi předpokladů, na kterých model stojí, možnosti jeho vylepšení a celkovým výhodám a nevýhodám modelů založených na vývoji hodnoty firmy v čase. Aplikace tohoto modelu spočívá ve vypočítání pravděpodobností bankrotu pro patnáct nejlikvidnějších nefinančních firem kótovaných na Pražské burze cenných papírů. Výsledky jsou porovnány s dalšími měřítky kreditního rizika, kterými jsou Altmanovo Z a Ohlsonovo O skóre, rankingy a ratingy přidělené mezinárodními ratingovými agenturami. Výsledky tohoto srovnání naznačují, že tradiční metody měření kreditního rizika založené na finančních výkazech dokáží postihnout skutečnou finanční situaci podniku lépe nežli Mertonův model.
Aby bylo tyto závěry ze srovnávací analýzy možné kvantifikovat a určit vypovídací schopnost jednotlivých modelů, aplikuji „ordered logit“ regresi, kdy vysvětlovanou proměnnou jsou Czech Sector Awards rankingy a nezávislými proměnnými jsou jednotlivé vypočítané ukazatele kreditního rizika. Vzorek analyzovaných společností je příliš malý a rankingy jsou příliš špatné odhady „skutečného“ kreditního rizika firem než aby mohly být výsledky této analýzy považovány za spolehlivé. Nicméně se výsledky regrese shodují se závěry učiněnými na základě srovnávací analýzy.
Hlavní závěr této diplomové práce je konstatování, že Mertonův model kreditního rizika v podmínkách České republiky s mladým a poměrně málo likvidním akciovým trhem sice obsahuje některé informace o míře kreditního rizika firem, avšak v současné době je nedostatečným ukazatelem pravděpodobnosti defaultu.
Ke stažení: Diplomová práce Martin Peška

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY