Detail práce

The Effects of Exchange Rate Volatility on Czech Real Export: Theory and Empirical Investigation

Autor: Bc. Peter Jurečka, M.A.
Rok: 2007 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant: † Dr. Zdenek Sid Blaha M.A., D.B.A.
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom volatility reálneho devizového kurzu na reálny export Českej republiky. Prvá časť je venovaná teoretickému rozboru danej problematiky a vysvetľuje jej potenciálne pozitívne aj negatívne dopady na celkový aj bilaterálny zahraničný obchod. Následne je rozobraných viacero prístupov k meraniu tejto volatility, ako aj stručný prehľad výsledkov empirických štúdií v iných krajinách. V druhej časti práce sú po krátkom teoretickom úvode do analýzy časových radov za pomoci ekonometrických nástrojov odhadnuté parametre modelu dopytu po českom exporte pre obdobie druhej polovice deväťdesiatych rokov až po súčasnosť, pričom sú použité viaceré kointegračné techniky pre modelovanie stavu dlhodobej rovnováhy, ako aj krátkodobej dynamiky spomínaného modelu. Vzhľadom na špecifiká vývoja českej ekonomiky v transformačnom období, ako napríklad menová kríza či zmena režimov zmenných kurzov koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia, bola zohľadnená potreba prevedenia niektorých úprav štandardného modelu dopytu po českom exporte. V poslednej časti práca poskytuje výsledky modelovania vzťahu volatility bilaterálneho devizového kurzu a českého exportu tovarov a služieb do Nemecka a na Slovensko a porovnáva ich s výsledkami, keď bol v modely použitý efektívny zmenný kurz zachycujúci celkový export.
Ke stažení: Bakalářská práce Peter Jurečka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY