Detail práce

Zjištění determinant prémií a diskontů při ocenění akvizičních cílů

Autor: Bc. Jan Harrer
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Fúze a akvizice nabývají v posledních letech obrovsky na významu, a tím se zvyšují i nároky na kvalitu ocenění akvizičních cílů. Při valuaci jsou uplatňovány prémie a diskonty za některé skutečnosti nezahrnuté v oceňovacím modelu.
Práce zkoumá jednotlivé determinanty prémií nad tržní cenu na vzorku fúzí a akvizic evropských kótovaných společností od začátku roku 2000 do současnosti. Práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickými aspekty transakcí, které vstupují do procesu při koupi nebo slučování firem a tím ovlivňují cenu a tedy i zaplacenou prémii. Jednotlivé kapitoly se soustředí na motivace k provádění fúzí, valuační proces, Due Diligence proces, legislativu ovlivňující akvizice, roli private equity a aktuální situaci na evropském trhu. Druhá část práce se pomocí ekonometrických modelů snaží zjistit, které charakteristiky transakcí a jejich účastníků mají na výši prémie signifikantní vliv.
Ke stažení: Bakaláářská práce Jana Harrera

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY