Detail práce

Společenská odpovědnost firem – mikroekonomický přístup

Autor: Bc. Jiří Kukačka
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 99
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: V bakalářské práci se věnuji koncepci společenské odpovědnosti firem (CSR). V první části práce se zaměřuji na shrnutí důležitých momentů historie CSR a její teoretické vymezení, zejména na vývoj koncepce CSR v USA během druhé poloviny 20. století a souvislost s dalšími ekonomickými teoriemi.

V druhé části práce komentuji množství empirických výzkumů zabývajících se důsledky zavedení společensky odpovědného chování na ekonomickou výkonnost firem.

Třetí část práce je věnována kritikům myšlenky společenské odpovědnosti a s koncepcí CSR spjatým problémům.

Ve čtvrté části práce pokračuji pohledem mikroekonomické teorie na podmínky a předpoklady ekonomické motivace pro začlenění společensky odpovědného chování do firemní strategie. Věnuji se vlivu různých tržních struktur na konkrétní projevy CSR a uvádím vlastní modelové přístupy k uchopení dané problematiky. Ukazuji, že za jistých podmínek je společensky odpovědné chování ekonomicky racionální a může být považováno za konkurenční prostředek hodný zřetele. Nejvýznamnějším výsledkem práce je tzv. „paradox duopolu“ – situace, kdy je z důvodu nákladového soupeření duopolistů paradoxně na daném trhu efektivnější monopolní výrobce. Jde o výsledek vymykající se závěrům standardní mikroekonomie.
V závěru se zamýšlím nad situací a budoucností CSR v České republice i vlivem globalizce na CSR v rámci světové ekonomiky.
Ke stažení: Bakaláářská práce Jiřího Kukačky

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY