Detail práce

Odhad efektivnosti malých a středních podniků v České republice

Autor: Bc. Jan Průša
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 60
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce analyzuje efektivnost českých malých a středních podniků. Použita jsou data z let 2002 až 2005 o třiceti průmyslových odvětvích, z nichž každé je rozděleno do pěti podskupin podle počtu zaměstnanů. V práci kombinujeme dva metodologické postupy: Pomocí standardní a pokročilé robustní obálkové metody (data evelopment analysis, DEA) je určeno vzájemné pořadí sektorů; stochastická analýza produkčních funkcí (stochastic frontier analysis, SFA) umožňuje statistické testy o produkčním procesu.
Výsledky odhalují značné rozdíly v efektivnosti, které jsou jen zčásti odstraněny použitím robustní specifikace DEA. Obě metody, SFA i DEA, vykazují inverzní vztah mezi velikostí charakterizovanou počtem zaměstnanců a efektivností, ale tento vztah není statisticky signifikantní. Naopak naše testy silně podporují přítomnost systematického rozdílu mezi nejlepší a běžnou úrovní efektivnosti.
Naše výsledky dále potvrzují, že české malé a střední podniky závisí více na využití práce než kapitálu. Vliv investic nebo nehmotných aktiv jako softwaru nebo patentů je zanedbatelný. Konečně jednoduchý test na přítomnost časového efektu ukazuje, že mezi roky 2003 a 2005 se podniky posunuly směrem k větší efektivnosti.
Ke stažení: Bakalářská práce Jana Průši

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY